Seja bem vindo ao site da Sinagoga SHEAR YAAKOV
קבלת פנים לאתר אינטרנט בית-כנסת שאר יעקב

A serviço de Yeshua HaMashiach

 

 

“Modéstia”
Parashah SHOFTIM

Ministrado na Sinagoga SHEAR YAAKOV, no dia 7de setembro de 2019

Reproduzir