Inicio

Seja bem vindo ao site da Sinagoga SHEAR YAAKOV
קבלת פנים לאתר אינטרנט בית-כנסת שאר יעקב


VAYIKRA – Natureza terrena

A serviço de Yeshua HaMashiach

“Patrícios”

Drashah da parashah KI TAVO
Gravado em 01/09/2018