Inicio

Seja bem vindo ao site da Sinagoga SHEAR YAAKOV
קבלת פנים לאתר אינטרנט בית-כנסת שאר יעקבA serviço de Yeshua HaMashiach

Último áudio: O crucificaram
Drashah da parashah KI TAVO
24/09/2016